ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก 8.33 ล้านราย
2. “ตู้ปันสุข ไม่ ปันเสี่ยง” ด้วย 5 มาตรการหลัก
3. แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4.สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็จให้ผู้ประกอบการ ลดเสี่ยง COVID-19
5. พม. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละ 2,000 บาท ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19
Share