มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)

อำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โดยประชาชนทั่วไป หากพบลูกน้ำยุงลาย ให้กำจัดอย่างเหมาะสม ดังนี้
– ปิดฝาภาชนะใส่หรือเก็บน้ำให้มิดชิด หรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
– แจกันใส่ดอกไม้ ควรเปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์
– ภาชนะใส่พืชน้ำ ควรเปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์หรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
– ถาดรองขาตู้กับข้าว ควรใส่เกลือแกงหรือผงซักฟอก
– จานรองกระถางต้นไม้ ไม่ให้มีน้ำขังหรือหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
– ยางรถยนต์ ไม่ให้มีน้ำขังหรือหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
– อ่างบัว ควรปล่อยปลากินลูกน้ำหรือหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
– เศษวัสดุที่ขังน้ำได้ ควรคว่ำภาชนะเพื่อไม่มีน้ำขังหรือทำลายทิ้ง

 

Share