โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ปี 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ปี 2563 เพื่อดำเนินการพัฒนางานด้านวิชาการและนวัฒนกรรมเทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพด้านแมลงเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืน เป้าหมายเป็นเกษตรกร 50 ราย เกษตรกรที่สนใจสามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

Share