ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. มาตรการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว 1) ถึง 31 พ.ค. 63
2. รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรค COVID-19
3. กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19
4. ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยงช่วง COVID-19
5. ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
Share