การออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลเวียงทอง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง แจ้งประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลเวียงทอง จึงขอความร่วมมือและความสะดวกจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยพนักงานสำรวจจะติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงตัวเข้าทำการสำรวจ และการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น และต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาโฉนดที่ดิน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4. แนบแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี)
5.เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ
ทั้งนี้ จะทำการออกสำรวจในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันทำงานของราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หรือ โทร. 054-626983 ต่อ 115
Share