ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ อำเภอสูงเม่น (วาตภัย)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ได้ประกาศให้ตำบลเวียงทองเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ อำเภอสูงเม่น (วาตภัย) เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว

Share