ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเม่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเม่น เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยรับสมัครเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเม่น และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเวียงทอง

Share