“ตู้ปันสุข” อำเภอสูงเม่น

อำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนแบ่งปันอาหารให้แก่ผู้ได้รับความเดือนร้อนและขาดแคลนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่”ตู้ปันสุข” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปหยิบของใน”ตู้ปันสุข”ไปกินไปใช้ในครอบครัวได้เลย

 

Share