แบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภคใส่ “ตู้ปันสุข”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, นางเกษณี ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, นางมณิชยา ประเสริฐสังข์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสูงเม่น ได้แบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

Share