คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 1224/2563 เรื่อง เปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) (ฉบับที่ 19)

Share