การแจ้งและขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กวาวเครือ)

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้กวาวเครือทุกสายพันธุ์เป็นสมุนไพรควบคุมและให้ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล รักษา เก็บรักษา หรือขนย้าย และศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมต้องมีการแจ้งต่อนายทะเบียน ตลอดจนผู้ใดประสงค์จะทำการศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต เพื่อให้การแจ้งการครอบครองสมุนไพรควบคุม และการศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นจะต้องยื่นขออนุญาตตามแบบแจ้งการครอบครองสมุนไพรควบคุมที่กำหนดก่อนจะดำเนินการใดๆได้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Share