การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมกันประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

Share