ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย โดยได้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกจังหวัด จากภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น 120 วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับ และบัตรใบนั้นยังคงมีสถานะปกติ

Share