ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนและลดดอกเบี้ยปรับเหลือ 0.5%
2. กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำงานที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%
3. ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19
4. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
5. ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19
Share