ข้อกำหนด ออกตามความมาตราที่ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่4)

นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความมาตราที่ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่4) โดยให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะมีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
**ดังนั้น คำสั่งและประกาศจังหวัดแพร่ ตามที่ได้ออกประกาศและมีคำสั่ง ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
Share