การยื่นจดทะเบียนพาฌิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้านค้าออนไลน์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้านค้าออนไลน์) ยื่นจดทะเบียนพาฌิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered ไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์, Social Media, E-Marketplace ของตนได้เพื่อเป็นการแสดงความมีตัวตน ยืนยันความน่าเชื่อถือและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าและบริการของตนเอง โดยผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลเวียงทอง สามารถยื่นจดทะเบียนพาฌิชย์ได้ ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share