การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีภาษี 2562

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ขอให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคม ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ยื่นแบบฯด้วยกระดาษ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์กรมสรรพกร www.rd.go.th กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

Share