ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. เตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
2. สถานธนานุเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษ 3 ฟรี ช่วยบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
3. ส.ป.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19
4. ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-19
5. ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้าทางเลือกเพื่อรักษ์โลก
Share