การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครั้งที่ 3/2563

นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกลุ่มองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share