การขอรับรอง GAP

สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์การขอรับรอง GAP โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไทย-จีน ได้กำหนดให้ผลไม้ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง สับปะรดทานสด ที่จะส่งออกไปจีนต้องมาจากแหล่งที่ได้การรับรอง GAP แล้วเท่านั้น ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะมีการแลกเปลี่ยนเลขทะเบียนสวน GAP กับฝ่ายจีนอีกครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน 2563 จึงขอแจ้งให้เกษตรกรรับทราบและยื่นขอรับรอง GAP ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

Share