ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีแผนการออกให้บริการทำบัตร ATM แก่ผู้รับเงินสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานภาครัฐจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีแผนการออกให้บริการทำบัตร ATM แก่ผู้รับเงินสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานภาครัฐจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคาร เช่น เงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น เพื่อให้การบริการรับเงินสวัสดิการสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะออกให้บริการทำบัตร ATM ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share