ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. มาตรการเยียวยา 5000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19
2. “เลิก” 10 พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยง COVID-19 แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง
3. Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19
4. ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีไวรัส COVID-19
5. สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
Share