ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กระทรวงวัฒนธรรมมีประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ประชาชนร่วมกันถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรมฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

Share