ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีประกาศ เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและตราสัญญาลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION (ตราสัญญาลักษณ์รูปสามเหลี่ยม) และสัญญาลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION GUARANTEE KINGDOM OF THAILAND (สัญญาลักษณ์รูปวงกลม) ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2556 ยุติการแสดงประกาศเกียรติคุณและตราสัญญาลักษณ์ดังกล่าว เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับมอบให้ใช้ประกาศเกียรติคุณและตราสัญญาลักษณ์แต่ละประเภทแล้ว

 

Share