ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน
2. การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
3. แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และผู้อยู่อาศัยร่วมกัน
4. แนะใช้ช่วงวันหยุดอยู่บ้านเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-19 “ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ”
5. หลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” สร้างสุขอนามัย ป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
6. รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2
Share