ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ “โควิด-19” สู่ระยะ 3
2. ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็นป้องกันโควิด-19
3. ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้
4. ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน
5. โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว 14 วัน
Share