ข้อมูลสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง

อำเภอสูงเม่นแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง จัดทำขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

Share