วิทยาลัยชุมชนแพร่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการบัญชี และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-532191 ต่อ 108

Share