การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 4 พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

2. เรื่องที่เสนอใหม่

– เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ

– เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

– เรื่องขอความเห็นชอบจากสภารับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

3. เรื่องอื่นๆ

– เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563

Share