ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและผู้มาใช้บริการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและผู้มาใช้บริการ ดังนี้
1. ลูกค้าที่รับเงินสวัสดิการสังคม เป็นเงินค่าป่วยการ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล (อสม.) ซึ่งมีบัตรเดบิต Smart Card สามารถเบิกถอนเงินได้ที่เครื่อง ATM/CDM
2. ลูกค้าที่รับเงินสวัสดิการสังคม ประเภทอื่น
2.1 กรณีที่ลูกค้ามีบัตร ATM/Debit กับธนาคาร แนะนำให้ใช้บัตรถอนเงินผ่านเครื่อง ATM/CDM แทนการติดต่อถอนเงินที่เคาเตอร์ของธนาคาร
2.2 กรณีที่ลูกค้าไม่มีบัตร ATM/Debit ธนาคารขอนัดหมายลูกค้าพื้นที่ตำบลเวียงทองที่จะไปรับเงิน ให้ไปรับเงินในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

 

Share