องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2557

DSC_0030

DSC_0048

พิธีหล่อเทียนพรรษาตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  10  กรกฎาคม  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ดำเนินการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557  ณ วัดต่าง ๆ ในเขตตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรมและยังเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เนื่องจาก วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่คนไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยจะต้องถวายเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน

Share