แจ้งเลื่อนการตรวจคัดเลือกทหาร ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

ด้วยหน่วยสัสดีอำเภอสูงเม่น แจ้งเลื่อนการตรวจคัดเลือกทหาร ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จึงขอเลื่อนกำหนดการตรวจคัดเลือกทหาร ประจำปี 2563 ดังนี้
1. เลื่อนกำหนดการตรวจคัดเลือกทหารฯ ประจำปี 2563 ออกไป และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
2. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นทหาร (หรือร้องขอเข้ากองประจำการ) ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยสัสดีอำเภอ ในที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
3. ผู้ที่จะสละสิทธิ์จากการผ่อนผัน คือ เดิมเป็นคนผ่อนผันแต่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือมีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกทหาร ให้แจ้งการขอสละสิทธิ์ที่หน่วยสัสดีอำเภอสูงเม่น ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 – 22 กรกฎาคม 2563
4. ผู้ที่มีความประสงค์จะผ่อนผันต่อ ไม่ต้องไปรายงานตัวในวันตรวจคัดเลือกทหารฯ ประจำปี 2563 แต่ให้ไปรายงานตัวที่หน่วยสัสดีอำเภอสูงเม่น เพื่อขอรับหมายเรียกฯ (สด.35) ของปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563
5. กำหนดวันส่งทหารเข้าประจำการ ผลัดที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กันยายน 2563, ผลัดที่ 2/2563 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
6. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 054-543200, 087-6602056, 099-2934923 และ081-7842719

 

Share