แจ้งยกเลิกการรับบริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ. 2563

กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นแจ้งยกเลิกการรับบริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

Share