ออกพ่นฝอยละอองน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ภายในถนนสาธารณะเส้นทางคมนาคมในตำบลเวียงทอง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการออกพ่นฝอยละอองน้ำยาฆ่าเชื้อภายในถนนสาธารณะเส้นทางคมนาคมในตำบลเวียงทองทุกหมู่บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

Share