การเพิ่มช่องทางการติดตามผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านทาง Application Traffy Fondue

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพิ่มช่องทางการติดตามผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านทาง Application Traffy Fondue เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share