กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 ให้ประชาชนได้ทราบ

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑.รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒.ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ
๓.แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า – ออกในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
๔.ตอบตรง 9 ข้อสงสัย โควิด-19 (COVID-19)
๕.ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 4 เดือน
๖.ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายสงสัย สามารถขอรับการตรวจโรคโควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Share