กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ให้ประชาชนได้ทราบ

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

  • มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัยมาตรฐานสาธารณสุข 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ
  • รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  • รัฐบาลวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน
  • ปภ.ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ – แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น
  • หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย

Share