ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน รายบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด โดยนายภัทริคณ์ เระตะกูล กับพวก

Share