คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 4) ที่ 4 /2563 เรื่อง คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus disease 2019 (COVID-19))

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 4) ที่ 4 /2563 เรื่อง คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus disease 2019 (COVID-19)) โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้
1. สนามกีฬา
2. สนามแข่งขัน
3. สนามเด็กเล่น
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
Share