ขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ประจำปีภาษี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ประจำปีภาษี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการหยุดการแพร่เชื้อ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ จึงขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และสามารถยื่นแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่าน RD Smart Tax Application เฉพาะแบบ ภ.ง.ด.91 ในกรณีไม่ยื่นรวมคำนวณภาษีของคู่สมรส และกรณีที่ส่งเอกสารประกอบการคืนเงิน สามารถอัพโหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

 

Share