มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านที่อยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก โดยให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านทาง Website PEA เพื่อไม่ต้องเสียเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

Share