รับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2563

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2563 ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2563 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี จำนวน 5 ประเภท โดยรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

Share