เลื่อนแผนการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนแผนการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจึงขอเลื่อนแผนการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากเดิมในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ฯจะดีขึ้น และจะแจ้งแผนการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Share