การจัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ภายในสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 นี้
2. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563

และบัดนี้ ภาษีป้ายใกล้หมดเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยได้ล่วงเลยระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมมาเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว จึงแจ้งมายังประชาชนเขตตำบลเวียงทอง และประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ แต่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีในเขตตำบลเวียงทอง ให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ตามกำหนดเวลาข้างต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันและเวลาราชการ

Share