การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVIID-19))

อำเภอสูงเม่น ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVIID-19)) โดยให้ปฏิบัติดังนี้
1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรืออยู่ในที่สาธารณะที่มีคนแน่นหนา
2. หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ เพื่อลดการปนเปื้อนสารคัดหลั่งจำพวกน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ที่ตกค้างอยู่บริเวณสิ่งของที่ได้สัมผัส
3. ผู้ที่มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีเสมหะ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และให้รีบพบแพทย์หรือขอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสูงเม่น หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ณ จุดบริการคัดกรองของสถานพยาบาล
4. ทำความสะอาดในสถานที่ทำงาน หรือที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องใช้มือสัมผัสบ่อยครั้ง ได้แก่ ลูกบิดประตู มือจับประตู พื้นสัมผัสโต๊ะ/เก้าอี้ โทรศัพท์ส่วนกลาง ราวบันไดต่างๆ เป็นต้น โดยให้ใช้ผ้าชุบน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอก หรือแอลกอฮอล์ เช็ดถูบริเวณดังกล่าว
5. เฝ้าระวังบุคคลที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศษ อิตาลี่ อิหร่าน จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน หากพบบุคคลดังกล่าวให้รีบแจ้งหรือแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน หรือติดต่องานระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น หรือโรงพยาบาลสูงเม่น ทางโทรศัพท์ของสถานพยาบาลนั้นๆ
6. ติดตามรับฟังการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVIID-19)) จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ทางเฟซบุ๊คกระทรวงสาธารณสุข เวลา 11.00 น. ของทุกวัน หรือที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
Share