เปิดโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงทองมีพฤติกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง โดยการใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

Share