แจ้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2563

จังหวัดแพร่แจ้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2563 โดยให้แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่คอยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย (พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง) ที่จะเกิดขึ้น ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

Share