ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

กำหนดวันเวลาสถานที่

Share