มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่นแจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งสามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสามารถสอบบรรจุเป็นนักวิชาการสุขาภิบาล เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนได้อีกด้วย

Share