องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวระดับตำบล

5ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว3

เมื่อวันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2557  เวลา  09.00 น.-16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ จัดโครงการสำรวจข้อมูลและการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวระดับตำบล  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (ชั้น 2) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครอบครัวเลี้ยงเดียวในตำบล  จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในระดับตำบลและนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบสถานการณ์ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในตำบลและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวระดับตำบลให้สามารถช่วยเหลือหรือปรับตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

Share